Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Smart Press, s. r. o. se sídlem Praha 6, Velflíkova 1417/12, 160 00, IČ: 272 26 743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105924 (dále jen „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.smartpress.cz (dále jen „kupující“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré zboží máme skladem, není-li vysloveně u zboží uvedeno jinak, např. jako vyprodáno, předobjednávka apod.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času odeslání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále dohromady jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednáním zboží se kupující zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Informace o cenách v e-shopu

Cena knih i dopravy je uvedena včetně DPH. Výše DPH je následující: knihy včetně 10% DPH,  Doprava Česká pošta, Zásilkovna a další dopravci včetně 21% DPH, Balné včetně 21% DPH.

Kupní cena každého druhu zboží včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud u konkrétního druhu zboží není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. 

V našem e-shopu zákazník nakupuje automaticky vždy minimálně se slevou 15 % proti doporučené malobchodní ceně DMOC (nevztahuje se pouze na tituly Zvyšte obrat a zisk firmy, V ajurvédské kuchyni a časopisy Pravého domácího časopisu, u kterých zprostředkováváme prodej, a doplňkové produkty ke knihám taška Tradinář a Tahák do zdravé kuchyně Hanky Zemanové).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Poštovné za doručení neplatí kupující, pokud si objedná zboží v celkové ceně nad 990 Kč. Pokud na knihu poskytuje prodávající slevu, vychází se pro výpočet ceny balného a poštovného z ceny po slevě, ne z původní uvedené ceny zboží.

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou vždy uvedeny v českých korunách (Kč) a platby při tuzemské transakci probíhají v této měně.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Smart Press, s.r.o., Velflíkova 1417/12, Praha 6 – Dejvice;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101428507/2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 5. bezhotovostně platební kartou;

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení, kdy je prodávající oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že má zákazník k dispozici slevový kód na zboží, má nárok na nákup s touto slevou. Sleva platí pouze na objednávky uskutečněné v e-shopu nakladatelství. Zákazník musí zadat slevový kód v procesu objednávky před jejím odesláním.

Ochrana a zpracování osobních údajů – GDPR

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány nakladatelstvím Smart Press s.r.o. (dále jen „nakladatelství“) se sídlem Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6, IČ: 27226743, DIČ: CZ27226743, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105924. Kontakty na správce vašich osobních údajů jsou: adresa pro doručování: nakladatelství Smart Press, s.r.o.; Velflíkova 1417/12, Praha 6 – Dejvice; email: redakce@smartpress.cz; telefon: +420 233 320 075. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nakladatelství se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Osobní údaje získané používáme výhradně pro dodání vámi objednaného zboží a případně pro zasílání obchodních informací a to s vaším souhlasem (odsouhlasení probíhá při zaškrtnutí Přihlášení se k Odběru novinek). 

Zásady zpracování osobních údajů  

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDRP“).

Při nákupu od vás požadujeme osobní údaje (jméno a příjmení, email, telefon a adresu, v případně nákupu na firmu, pak IČ a DIČ). Nakladatelství zpracovává tyto osobní údaje, nezbytné pro plnění smlouvy.

Oprávněné zájmy a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a nakladatelstvím. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a nakladatelstvím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR.

Dalším důvodem zpracovaní osobních údajů nakladatelství je poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení, newsletterů a komunikaci na sociálních sítích), a to na základě vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.  

 Doba uchovávání údajů

V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech. 

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit a to buď formou odhlášení se z newsletteru. Na konci každého newsletteru je možnost se odhlásit se. Můžete také přímo kontaktovat správce se žádostí o zastavení obchodních sdělení na e-mail redakce@smartpress.cz

 Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Příjemci osobních údajů jsou osoby ve smluvním vztahu s nakladatelem podílející se na balení, dodání zboží, plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zajišťující marketingové služby.

Nakladatel v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout externím dodavatelům a spolupracovníkům za účelem plnění smlouvy, externím správcům IT a informačních systémů, poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku dopravcům a poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací.

 Cookies

Nakladatelství využívá na své webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu, analytické účely a cílení reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Cookies pro cílení reklamy a retargeting jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu při první návštěvě webových stránek správce. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies. Sbírání údajů o vašem chování na webu je aktivováno z vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním kliknutím na možnost „Souhlasím“ na webu nakladatelství.

Údaje, které takto získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb Google, Facebook, Instagram, aj. případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době ale nevyužíváme.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze kdykoliv odvolat, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 Předávání osobních dat do třetích zemí

Zajištění některých souvisejících služeb, které vám nabízíme, vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracování mimo Českou republiku, tj. do třetích zemní mimo Evropskou unii.

K předávání vždy dochází v souladu s právními požadavky. Jedná se například o provozovatele mailingových služeb  Mailchimp či sociální sítě (Facebook pixel).

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

Nakladatelství přijalo vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a prohlašuje, že k údajům mají přístup pouze pověřené osoby. 

Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu v objednávkovém formuláři potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Nakladatel si vyhraňuje právo na změnu podmínek. Platná verze znění ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na internetových stránkách nakladatele

Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Způsob doručení zboží a způsob úhrady si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Cena jednotlivých způsobů doručení zboží je uváděna v objednávkovém formuláři.

Způsoby doručení pro Českou republiku:

1) Osobní odběr – Praha 6

Zákazník si může zboží po předchozí  telefonické dohodě vyzvednout osobně v sídle nakladatelství:  Smart Press, Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6, Linda Václavková, tel: 233 320 075, tel:  775 265 337, e-mail: vaclavkova@smartpress.cz. Platba při osobním odběru je možná hotově i kartou.

2) Zásilkovna

3) Kurýrní doprava na adresu

Způsob doručení pro Slovensko:

1) Zásilkovna

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, například vepsáním věnování do knihy nebo podepsání knihy autorem apod.,
 2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a 
 4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

 1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit tento vzorový FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednávky@smarpress.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zásilky s vraceným zbožím odeslané kupujícím na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty a nebude tak splněna podmínka vrácení zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od obdržení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace – práva z vadného plnění

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu ihned po převzetí zkontrolovat a bezodkladně informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu, případně osobně na adrese Smart Press, s.r.o., Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář.  V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Prodávající má právo odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Dále má kupující právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně;
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

V případě, že si kupující vadu na zboží způsobil sám, práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Při uplatnění reklamace bude kupujícímu vystaveno písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 1. datum, kdy kupující reklamaci uplatnil;
 2. co je obsahem reklamace;
 3. jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
 4. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamaci na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího  původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí kupující.

V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

V případě, že je kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese redakce: Smart Press, s. r. o, Velflíkova 1417/12, 160 00 Praha 6. Telefonicky lze získat informace na tel.: 233 320 075, tel: +420 775 265 337 – Linda Václavková nebo na emailu vaclavkova@smartpress.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.smartpress.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze dne 28. 5. 2023

                                                                                                                     

Příloha č. 1

Formulář pro ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající:           Smart Press, s.r.o.

Velflíkova 1417/12

160 00 Praha 6 – Dejvice

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží a žádám o vrácení peněžních prostředků.

Jméno a příjmení kupujícího: 
Doručovací adresa: 
Telefon kupujícího: 
E-mailová adresa kupujícího: 
Číslo objednávky: 
Datum nákupu zboží: 
Datum doručení/převzetí zboží: 
Vracené zboží – název: 
Bankovní účet pro vrácení peněžních prostředků: 
Nepovinné -důvod vrácení zboží: 

Datum:

Podpis zákazníka:

Zůstaňte v obraze

Nezmeškáte naše novinky, autogramiády, besedy a akce.

S registrací souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

To top